Thursday, August 13, 2009

Krishnajanmashthami


Sree Krishnajanmashthami was celebrated at Radheshyam, Karnakodam on 13th August 2009. Smt Vandana Kamath & Party rendered bhajans.

No comments: